ﺍﺮﺍﻥ ,ﺍﺷﺎﻧ

ﻮﻧﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺎﺭﺗﻬﺎ ﺍﺷﺎﻧ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ ﺭﺳﺪ؟

 

ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺩ ﺍﻭﻝ ﺍﺷﺎﻧ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﺍﻧﻪ ﺳﻮﺭﻧﺎ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺑﺰﺭ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﺎﺭﺦ ﺍﺮﺍﻥ ...ﺒﺎﺭ ﺩﺮ ﺍﺮﺍﻥ ﺍﺷﺎﻧ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧ ﺭﻭﻡ ﻨﺠﻪ ﺩﺭ ﻨﺠﻪ ﺍﻓﻨﺪ .

 

ﺩﺭ ﺍﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳﻮﺭﻧﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺵ ﺍﻗﺒﺎﻟ ﺍﺮﺍﻥ ... ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺭﻭﻣ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻻﺑ ﻧﻮﺱ ﻪ ﺑﻪ ﺍﺮﺍﻥ ﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : تارنمای تخصصی تاریخ ایران
برچسب ها : ﺍﺮﺍﻥ ,ﺍﺷﺎﻧ
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : کرانه اشکانیان